Verklaring gemeentelijke herinvestering

De herinvesteringsplicht voor gemeenten bij het realiseren van nieuwe natuur (in het Natuurnetwerk Brabant; NNB) dateert uit de tijd dat gemeenten vaak zelf geen initiatiefnemer of aanvrager van NNB-plannen waren. De gemeentelijke rol beperkte zich meestal tot verkoper van haar gronden. Om te voorkomen dat NNB-realisatie hiermee een verdienmodel kon worden voor gemeenten, op kosten van provincie en Rijk, is de herinvesteringsplicht als bestuurlijk uitgangspunt aangenomen.

In de provinciale beleidsnota “Brabant Uitnodigend Groen” worden gemeenten aangemoedigd om ook een actieve rol te pakken in NNB-realisatie. Zij kunnen sindsdien ook (direct) een beroep doen op de financiële middelen die daar bij horen. In de provinciale grondstrategie die hieraan gekoppeld is, is door Provinciale Staten de herinvesteringsplicht bepaald.

Subsidieregeling

Deze herinvestering is in een aantal artikelen in de ‘Subsidieregeling realisatie Natuurnetwerk Noord-Brabant’ juridisch geborgd.

Tot slot is het goed om te benoemen dat op het moment van ondertekening van de verklaring nog geen concreet herinvesteringsplan beschikbaar hoeft te zijn. De verklaring is feitelijk een bevestiging dat de herinvestering op termijn plaats gaat vinden. Ook wordt in de verklaring geen termijn aan de herinvestering gekoppeld.
Er is bewust gekozen voor deze werkwijze, omdat we er vanuit gaan dat een verklaring van een overheid voldoende zekerheid geeft dat de afspraken worden nagekomen.

Klik hier voor de meest actuele versie van de verklaring gemeentelijke herinvestering.