Subsidie regeling

Van subsidieaanvraag tot subsidiebeschikking


fase 1: ontvangstbevestiging en volledigheidstoets

Nadat u uw subsidieaanvraag digitaal heeft ingediend ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. Op dat moment komt uw aanvraag ook binnen bij Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Groen Ontwikkelfonds Brabant controleert of uw aanvraag volledig is.

U ontvangt daarna een brief via de mail met het bericht dat uw aanvraag volledig is bevonden of dat er nog aanvullende gegevens nodig zijn. Indien van toepassing, dient u deze aanvullende gegevens aan te leveren.

fase 2: beoordeling door advies- en investeringscommissie

Maximaal een maand na ontvangst van uw aanvraag (dit kan langer duren als de aanvullende gegevens niet tijdig worden aangeleverd) wordt uw projectplan inhoudelijke beoordeeld door de advies- en investeringscommissie. Deze beoordeling vindt plaats op basis van de inhoudelijke artikelen van de subsidieregeling.

De advies- en investeringscommissie adviseert de directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant over de inhoud van het projectplan.

Wanneer er inhoudelijke vragen zijn vanuit de advies- en investeringscommissie, worden deze vragen door Groen Ontwikkelfonds Brabant per mail aan u voorgelegd. Afhankelijk van de vraag en/of het verzoek om aanvullende informatie kan het zijn dat uw aanvraag wordt aangehouden en opnieuw wordt besproken in de volgende bijeenkomst, na beantwoording van de vragen.

fase 3: verwerken advies, besluit directeur en opmaken beschikking

Nadat de advies- en investeringscommissie een (inhoudelijk) advies heeft afgegeven aan de directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt de aanvraag getoetst aan alle overige artikelen van de subsidieregeling. Aanvragen worden op datum van binnenkomst behandeld. Indien er in deze fase vragen zijn over uw aanvraag neemt Groen Ontwikkelfonds Brabant contact met u op.

Gemiddeld wordt er 16 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit tot subsidieverlening genomen. Deze ontvangt u per mail. Door omstandigheden kan dit soms langer duren. De maximale termijn volgens de subsidieregeling is 22 weken. Meestal duurt het niet zo lang. Mocht u vragen hebben over de termijn neem dan gerust contact met ons op.

Na dit besluit kunt u starten met de inrichting en kan de kwalitatieve verplichting worden gevestigd. Eerder starten kan ook (mits het na indiening van de aanvraag is), maar dat is wel voor eigen risico en rekening. Nadat u klaar bent met de inrichting en omvorming naar natuur kan de aanvraag worden vastgesteld.

Van Investeringsreglement naar subsidieregeling

Op 1 januari 2020 is het Investeringsreglement vervangen door de ‘Subsidieregeling realisatie Natuurnetwerk Noord-Brabant’.

Ecologische visie

Voor het schrijven van een ecologische visie, noodzakelijk voor de realisatie van een ecologische verbindingszone (EVZ), kunt u deze handreiking gebruiken. Er zijn ook bestaande ecologische visies waar u informatie uit kunt halen.

Wanneer de ecologische verbindingszone is aangemerkt als ‘EVZ met prioritaire soort’, neem dan eerst de richtlijnen door voor de inrichting voor de betreffende prioritaire soorten.

Natuurtypen en landschapselementen

In bijlage 3 van de subsidieregeling ‘realisatie Natuurnetwerk Brabant’ staan de inrichtingskosten en de lumpsumbedragen  van de natuurtypen vermeld. Een beschrijving van deze natuurtypen is terug te vinden in de Index Natuur en Landschap.
Via deze link komt u op de website Natuurkennis, waar u de natuurtypen kunt bekijken.
U vindt hier een overzicht van de landschapselementtypen.

Eerdere versies subsidieregeling/Investeringsreglement 

Klik hier voor de eerdere versies van het Investeringsreglement.