Raad van Commissarissen

Myriam van Rooij, Jean-Paul Schaaij en Paul de Beer zijn de leden van de eerste raad van commissarissen (RvC) van Groen Ontwikkelfonds Brabant. De commissarissen zijn door de aandeelhouder van het fonds (college Gedeputeerde Staten) benoemd voor de periode van 1 september 2023 tot 1 januari 2028.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft, in overleg met de directeur van Groen Ontwikkefonds Brabant, om een aantal redenen de raad van commissarissen gevormd:

  • Groen Ontwikkelfonds Brabant acteert in een sterk veranderende complexe omgeving. Met een RvC is er een breder en stabieler klankbord voor de directie;
  • Met een RvC  ‘tussen’ de algemene aandeelhoudersvergadering en de directie is de governance en het toezicht meer in balans.

De RvC is de sparringpartner en toezichthouder voor de directie en behartigt daarbij de belangen van de vennootschap, haar medewerkers en de aandeelhouders. De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming.
De RvC streeft naar een goede balans tussen toezicht en advies.

De uitoefening van het toezicht is zodanig ingericht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Thema’s zijn:

  • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
  • de organisatie en de geboekte resultaten;
  • de directie, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
  • belangrijke externe ontwikkelingen

Daarnaast heeft de RvC ook de rol van werkgever en klankbord voor het bestuur.

Klik hier voor een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties va de leden van de RvC.

Myriam van Rooij

Myriam van Rooij – voorzitter

Myriam van Rooij is sinds 1 februari 2014 directeur bij het KNMI. Haar portefeuille omvat financiën (CFO), informatievoorziening (CIO), organisatie-ontwikkeling, HR-beleid, operationeel waarnemen en vraagsturing.

Van Rooij is een ervaren manager in zowel de private als de publieke sector. Zij is werkzaam geweest als concerndirecteur bij de gemeente Ede en was eerder directeur bij de gemeente Barneveld.
Myriam van Rooij is momenteel ook lid van de Raad van Toezicht van InteraktContour (voor mensen met niet aangeboren hersenletsel) en de Raad van Toezicht bij Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis Oost-Brabant.

 

Jean-Paul Schaaij

Jean-Paul Schaaij

Jean-Paul Schaaij is sinds 2013 directeur van het Nationaal Groenfonds. Hij is ook voorzitter van de kredietcommissie die de door het Groenfonds te verstrekken financieringen beoordeelt en is aanspreekpunt voor onder meer het ministerie van LNV en de stakeholders.

Schaaij heeft in vorige functies bij verschillende ministeries ruime ervaring opgedaan met publiek-private samenwerkingen én met het werken met ondernemingen met een maatschappelijke taak en met overheden als aandeelhouder en heeft ruime ervaring met toezichthoudende rollen.

Schaaij is lid van de RvC van Meerlanden NV, een afval- en recyclebedrijf met gemeenten als aandeelhouders. Hij is bovendien bestuurslid van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

 

Paul de Beer

Paul de Beer

Paul de Beer is al 15 jaar actief op thema’s als versnelling en effectiviteit van overheidsprocessen en publiek-private samenwerkingen in Zuid-Nederland. Momenteel trekt hij onder meer het programma Zuidwestelijke Delta. De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn. Ook richt hij met zijn adviesbureau Strategy Lab de Versnellingstafels van de Woondeal West-Brabant in.
Eerder was De Beer twee bestuursperiodes wethouder in Breda en in die hoedanigheid ook aanjager ‘realisatie natuur’ binnen Brabantstad en West-Brabant. De Beer vervult op dit moment ook toezichthoudende functies bij Leidingenstraat Nederland en het Cultuurcluster Roosendaal.