Advies- en investeringscommissie

De adviescommissie Realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant is een adviescommissie van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant. De commissie levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van de subsidieregeling Realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant.
De commissie adviseert de directeur van Groen Ontwikkelfonds over subsidieaanvragen, die bijdragen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Noord- Brabant.
De commissie bestaat uit een voorzitter (Andries Bouma) en vier leden (Ella de Hullu, Rob van Eijck, Rita Kuijsters en Monique van de Ven).
De commissieleden zijn geselecteerd op hun kennis van (nieuwe) natuur, financiering en ondernemerschap. Zij worden benoemd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

De investeringscommissie Grondtransacties adviseert de directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant over grondtransacties, die onderdeel zijn van plannen die bijdragen aan het realiseren van nieuwe natuur in Brabant.
De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden met kennis van (nieuwe) natuur, financiering en ondernemerschap. De commissieleden worden benoemd door de directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Momenteel heeft de investeringscommissie Grondtransacties dezelfde samenstelling als de adviescommissie Realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant.

Andries Bouma

Andries Bouma is voorzitter van beide commissies.
Andries Bouma heeft diverse functies bekleed bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG), een dienst van het ministerie van LNV. Zijn laatste functie was directeur Gebiedsontwikkeling. Na de decentralisatie van DLG is hij met pensioen gegaan.
DLG was eerder betrokken bij onder meer de realisatie van nieuwe natuurprojecten die zijn ontwikkeld om de Ecologische Hoofdstructuur, thans Natuurnetwerk Nederland, te versterken. Het Natuurnetwerk Brabant is daar onderdeel van.

Ella de Hullu

Ella de Hullu is lid van beide commissies.
Ella de Hullu is werkzaam geweest bij Staatsbosbeheer (14 jaar) en de directies Natuur en Kennis van het ministerie van LNV (9 jaar). Bij beide organisaties heeft zij leiding gegeven aan teams die complexe processen onderzochten en daarover adviseerden.
Van 2009 tot en met 2018 was Ella directeur van de Stichting Bargerveen. De stichting werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Dat doet zij door onderzoek te doen, beheerexperimenten in gang te zetten en te monitoren en ecologische kennis te ontwikkelen – en deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk te vertalen.
Ella’s inhoudelijke expertise is breed ecologisch, met de nadruk op de landschapsecologische schaal.

Rob van Eijck

Rob van Eijck is lid van beide commissies.
Rob van Eijck is sinds 2019 investmentmanager bij Nationaal Groenfonds. Eerder werkte hij onder meer voor Welten en was hij, op vrijwillige basis, coach bij Qredits Microfinanciering Nederland.
Rob van Eijck is als ondernemer en adviseur betrokken bij de uitwerking en de realisatie van uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied.
Rob brengt in de overleggen van de commissies inzichten en ervaring in, die hij heeft opgedaan in de financiële omgevingen waarin hij actief is geweest. Daarnaast heeft hij uitgebreid netwerk binnen de zakelijke dienstverlening én veel inhoudelijke kennis over hoe je binnen zowel de Handel, Industrie en Dienstverlening (HID) als de Food & Agri-sector toegang kunt krijgen tot financiering.

Rita Kuijsters

Rita Kuijsters startte haar loopbaan bij de Universiteit van Wageningen. Daar deed zij onderzoek naar de ontwikkeling van het concept ‘ecologische infrastructuur’. Vervolgens werkte zij bij Prorail (7 jaar), waar zij mede-verantwoordelijk was voor het stimuleren van de ecologische waarde en landschappelijke inpassing van spoorlijnen.

Bij haar volgende werkgevers, gemeente Utrecht (7 jaar) en provincie Utrecht (11 jaar), stond gebiedsontwikkeling centraal. In de gemeente gaf ze leiding aan de planontwikkeling voor de openbare en groene ruimte in de complexe herontwikkeling van het Stationsgebied Utrecht. Met de overstap naar de provincie werd het landelijk gebied weer haar werkveld.  Als concernmanager gaf zij onder meer leiding aan projecten waarin de ontwikkeling van natuur in combinatie met duurzame landbouw, recreatie en erfgoed plaatsvindt én was zij verantwoordelijk voor de subsidieverlening en grondaankopen.

Monique van de Ven

Monique van de Ven is al meer dan 20 jaar actief in het onderwijs. Zij is gestart in het Middelbaar onderwijs maar al snel doorgegroeid naar het Hoger beroepsonderwijs. Ze is werkzaam bij Avans Hogeschool en verbonden aan de opleiding Bedrijfskunde waar zij economische vakken doceert. Ook beoordelen, coachen en adviseren van stagiaires en afstudeerders behoren tot haar taak. Deze expertise komt goed van pas bij het beoordelen van de aanvragen voor het Ondernemende natuurnetwerk Brabant.

Met deze bedrijfseconomische achtergrond en voorliefde voor de natuur zal Van de Ven haar rol in de commissie gaan vervullen en met name kijken naar de economische haalbaarheid van de aanvragen.