Verborgen Raamvallei

De Verborgen Raamvallei

Tussen Cuijk, Grave en Mill ligt het gebied De Verborgen Raamvallei. Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Met waardevolle cultuurhistorische objecten, kastelen en landgoederen. Waar agrarische bedrijven ontwikkelkansen hebben in samenspel met natuur en water. Met de idyllische Raam die als een blauwe ader het gebied doorkruist en daarmee de verbindende schakel is.

Doelen

In het gebied liggen nog veel kansen voor verdere ontwikkeling, zoals mogelijkheden voor toerisme en recreatie, kansen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling van de agrarische sector. Daarnaast ligt er een noodzakelijke waterbergingsopgave, de behoefte om het watersysteem te optimaliseren en natuurlijk de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Ecologische Verbindingszones (EVZ).

Op de kaart is de totale NNB- en EVZ-opgave binnen de Verborgen Raamvallei weergegeven.

Doe mee!

Om hier invulling aan te geven is voor het gebied De Verborgen Raamvallei een netwerkorganisatie gevormd waarin 21 partijen actief zijn, die de ontwikkelingen en opgaven in samenhang met elkaar vormgeven. Waterschap Aa en Maas is trekker in dit gebiedsproces. Ook u wordt uitgenodigd uw bijdrage te leveren. We nodigen iedereen daarom nadrukkelijk uit om met goede plannen te komen in het behalen van deze doelstellingen.

Grondpot

Er zijn tal van instrumenten en subsidieregelingen beschikbaar. Zo kan met hulp van een kavelruilcoördinator grond worden geruild en kan een beroep worden gedaan op de gelden die Groen Ontwikkelfonds Brabant beschikbaar stelt voor de verwerving en functiewijziging (waardevermindering) en inrichting van natuurgronden in het (Ondernemend) Natuurnetwerk Brabant.

Ook is er een ‘grondpot’ met (ruil)grond van Groen Ontwikkelfonds Brabant beschikbaar. Deze gronden worden ingezet om het Natuurnetwerk Brabant en de Ecologische Verbindingszones te realiseren. Dat kan op de volgende manieren:

  • het ruilen van kavels; bijvoorbeeld een grondeigenaar ruilt zijn/haar grond binnen het Natuurnetwerk Brabant met grond buiten het Natuurnetwerk Brabant.
  • een grondeigenaar met grond binnen het Natuurnetwerk Brabant ontwikkelt zelf natuur op die grond en wordt gecompenseerd met extra grond buiten het Natuurnetwerk Brabant.
  • de gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant die binnen het Natuurnetwerk Brabant liggen, kunnen ook verkocht worden aan initiatiefnemers die zelf nieuwe natuur willen ontwikkelen.

In de verkoop

Op dit moment zijn de volgende percelen uit de ‘grondpot’ van het Groen Ontwikkelfonds Brabant beschikbaar. Op de bijgevoegde kaart zijn deze percelen weergegeven. Het gaat om verschillende typen gronden:

  1. Gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant. Dit is natuurgrond die nog ingericht moet worden voor natuurontwikkeling (in Mill) en een bestaand bos (in Grave). Voor meer informatie over de inschrijfprocedure voor deze grond, kijk hier.
  2. Gronden buiten het Natuurnetwerk Brabant gronden met een agrarische bestemming en – gebruik, welke als ruilgrond beschikbaar zijn voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en Ecologische verbindingszones elders in het gebied.
    Aanvullende informatie over de aangeboden ruilgronden

 De termijn om uw interesse kenbaar te maken voor deze percelen is verstreken. Het besluit over de verkoop (ruiling) van deze percelen vindt plaats via de kavelruilwerkgroep van het gebiedsproces van de Verborgen Raamvallei.

Meer informatie over de kavelruil?
Gary van Breugel, Waterschap Aa en Maas, gvanbreugel@aaenmaas.nl