Kwalitatieve verplichting

Groen Ontwikkelfonds Brabant subsidieert de verwerving van gronden voor natuur, of de functiewijziging van gronden die in eigendom zijn van de aanvrager naar natuur. Zowel bij subsidieverzoeken van initiatiefnemers aan Groen Ontwikkelfonds Brabant als bij grondverkoop (door Groen Ontwikkelfonds Brabant aan derden) is een zogenaamde kwalitatieve verplichting, die notarieel wordt bekrachtigd, een vereiste. Daarmee komen de subsidieaanvrager/koper en het Groen Ontwikkelfonds Brabant overeen dat de betreffende gronden voor altijd de functie natuur zullen hebben. Bij het zogenaamde Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) wordt in de kwalitatieve verplichting juist de combinatie van natuur en een economisch verdienmodel vastgelegd.

Kwalitatieve verplichting

De kwalitatieve verplichting wordt gevestigd ná de subsidiebeschikking. Het moment waarop dat gebeurt wordt in overleg bepaald.
Is er sprake van verkoop van grond door Groen Ontwikkelfonds Brabant, dan wordt de kwalitatieve verplichting opgenomen in de koopovereenkomst.

In het geval het een subsidiebeschikking is voor verwerving, al dan niet in combinatie met functiewijziging en/of inrichting, wordt van de aanvrager verwacht dat hij het initiatief neemt voor het vestigen van de kwalitatieve verplichting. De aanvrager bepaalt zelf welke notaris hij dat laat doen.
Voor het opstellen van de conceptakte heeft de notaris naast het projectplan ook het besluit tot subsidieverlening, de modelovereenkomst Kwalitatieve Verplichting en de subsidieregeling realisatie Natuurnetwerk Brabant nodig. De kosten van de notaris en inschrijving in de openbare registers van het kadaster zijn voor rekening van de subsidieaanvrager en kunnen worden betaald uit het in de beschikking opgenomen bedrag voor bijkomende kosten.

Bij subsidiebeschikkingen voor functiewijziging en/of inrichting neemt Groen Ontwikkelfonds Brabant het initiatief voor de vestiging van de kwalitatieve verplichting.
De kosten van de notaris en de inschrijving in de openbare registers van het kadaster zijn voor rekening van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

LET OP: Wanneer de grond, waarvoor functiewijziging wordt aangevraagd, uiterlijk 3 jaar voor indiening van de subsidieaanvraag is verworven ontvangt de aanvrager ook subsidie voor bijkomende kosten. De kosten van de notaris en inschrijving in de openbare registers van het kadaster zijn in die gevallen voor rekening van de aanvrager. De aanvrager heeft de keuze om zelf een notaris in te schakelen of gebruik te maken van de door Groen Ontwikkelfonds Brabant geselecteerde notariskantoren. Deze kantoren hebben ruime ervaring met het opmaken van kwalitatieve verplichtingen (conform de modelovereenkomst) en hanteren vaste tarieven. Die tarieven zijn gebaseerd op de afspraken die Groen Ontwikkelfonds Brabant met hen hebben gemaakt. De voordelige tarieven worden ook gehanteerd voor andere aanvragers.

Met de volgende notariskantoren heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant afspraken gemaakt:

Ligne Netwerk Notarissen,
Contactpersoon Arno Akkermans
Kol. den Oudenstraat 24
4751 HJ Oud Gastel
Telefoonnummer 0165-512154

De Kerf & Van Sprang notarissen
Contactpersonen Judith Janssen/Cor van Zundert
Spoorlaan 402
5038 CG Tilburg
Telefoonnummer 013-5321155

Daamen, De Kort en Van Tuijl
Contactpersoon Thieu van Bijsterveldt
Schoorstraat 5
5071 RA Udenhout
Telefoonnummer 013-5494939

Werkwijze bij passering van de akte bij de notaris

Zodra Groen Ontwikkelfonds Brabant akkoord is met de akte voor de kwalitatieve verplichting maakt de notaris een afspraak met de subsidieaanvrager om de akte te laten ondertekenen.

Groen Ontwikkelfonds maakt vervolgens het voorschot voor de functiewijziging, verwerving en inrichting over op de derdenrekening van de notaris. De notaris schrijft de akte in de openbare registers van het kadaster in. Nadat de akte is gevestigd boekt de notaris het subsidiebedrag naar de aanvrager over.

Zowel de modelovereenkomst Kwalitatieve Verplichting, te gebruiken bij een subsidieaanvraag (‘Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant‘) als de modelovereenkomst Kwalitatieve Verplichting bij een grondverkoop zijn op deze website te downloaden.