Vervolgstappen subsidieaanvraag

Wij toetsen uw aanvraag

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant toetst iedere aanvraag aan het investeringsreglement. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, gaan wij aan de slag. Een bibob-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de toetsing. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant toetst hierbij aan de Beleidsregel Wet Bibob Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. Zie beleidsregel Wet Bibob. Als een subsidie eenmaal is verstrekt, bewaakt het Groen Ontwikkelfonds Brabant de voortgang. Zodra de initiatiefnemer merkt dat niet aan alle verplichtingen uit de subsidieverlening kan worden voldaan, dan is de initiatiefnemer verplicht om dit te melden. Voor deze melding kan gebruik worden gemaakt van het standaard Rapportageformulier.

Kwalitatieve verplichting: wat is dat?

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant subsidieert de verwerving van gronden voor natuur, of de functiewijziging van gronden die in eigendom zijn van de aanvrager naar natuur. Zowel bij subsidieaanvragen als bij grondverkoop is een zogenaamde kwalitatieve verplichting, die notarieel wordt bekrachtigd, een vereiste. Daarmee komen de aanvrager en het Groen Ontwikkelfonds Brabant overeen dat de betreffende gronden voor altijd de functie natuur zullen hebben. Bij het zogenaamde Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) wordt in de kwalitatieve verplichting juist de combinatie van natuur en een economisch verdienmodel vastgelegd.

Controleprotocol: waarom is dat nodig?

Als een project waarvoor subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant is verkregen is afgerond, verzoekt de subsidieontvanger het Groen Ontwikkelfonds Brabant om het project af te rekenen. Voor sommige projecten wordt door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (zie uw beschikking) een accountantsverklaring gevraagd. Hiervoor is een accountantscontroleprotocol opgesteld.