Uitleg over pachtpakketten

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt vier pachtpakketten aan:

 • geliberaliseerde pacht,
 • pacht btw belast 2023,
 • natuurpacht
 • natuurpacht plus.

Alle pachtpakketten hebben eigen, bijzondere voorwaarden. Deze worden vastgelegd in de pachtovereenkomsten.
LET OP: de onderstaande pachtvoorwaarden gelden voor 2023.

Geliberaliseerde pacht 

Aan geliberaliseerde pacht zijn in 2023 de volgende voorwaarden verbonden:

 • indien de pachter na het einde van de pacht nog werkzaamheden aan of op het pachtobject dient te verrichten, zoals oogsten of sloten schonen, dient de pachter van de verpachter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verzocht en verkregen. Deze toestemming dient uiterlijk 1 maand van tevoren te worden verzocht. De uitvoering van deze werkzaamheden brengt niet met zich mee dat er sprake is van een voortzetting van de pachtovereenkomst. Het gaat enkel om incidenteel nog te verrichten werkzaamheden;
 • Het is niet toegestaan bollen, lelies, aardbeien, prei of asperges te verbouwen of bomen te planten;
 • Op het pachtobject mogen geen glyfosaat houdende middelen (bijvoorbeeld Roundup) worden gebruikt;
 • Er geldt een mestvrije zone van 3 meter langs sloten. Pachter mag deze zone niet bemesten, ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is in deze zone niet toegestaan;
 • Pachter dient op zijn kosten het schonen en onderhoud van de sloten uit te voeren binnen de door de Waterschappen gestelde termijnen, doch uiterlijk op 1 november. Wanneer dit niet tijdig of niet volledig gebeurt, zijn de hieraan verbonden kosten (waaronder eventueel door het Waterschap opgelegde boetes) voor rekening van pachter;
 • De bij het pachtobject behorende landschapselementen (sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens) worden in stand gehouden, het is niet toegestaan deze te verwijderen of te beschadigen. Pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de landschapselementen;
 • Pachter dient het gepachte te onderhouden, conform de gestelde voorwaarden in de onderhavige pachtovereenkomst en de Algemene Pachtvoorwaarden (versie 5 juli 2022), op te leveren;
 • De “Inschrijfvoorwaarden Openbare verpachting 2023 (versie 5 juli 2022)” van de Provincie Noord-Brabant zijn van toepassing.

Pachter heeft deze bijlage bij ondertekening ontvangen en verklaart zich met de inhoud akkoord door ondertekening van deze overeenkomst.

In het geval pachter een SKAL-bedrijf heeft of SKAL-bedrijf in oprichting zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

 • Pachter is verplicht het gepachte bij SKAL aan te melden;
 • Pachter is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden en de voorschriften uit de geldende wetgeving en hetgeen bepaald is in de reglementen van SKAL. De meest actuele situatie is te vinden op de website www.skal.nl;
 • Pachter is ermee bekend dat door SKAL per perceel verschillende statussen worden gehanteerd (1e jaar in omschakeling, 2e jaar in omschakeling of volledig biologisch). Pachter verklaart kennis te hebben genomen van de SKAL status van het gepachte en is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden behorende bij deze status;
 • Pachter verleent zijn volledige medewerking bij alle soorten inspecties door Skal Bio Controle;
 • Het gepachte dient aan het einde van de pacht tijdig te worden afgemeld bij SKAL. Pachter is daarom verplicht uiterlijk 1 december van het laatste jaar waarover de pachtovereenkomst wordt gesloten en volgens de instructies van de Provincie Noord-Brabant een volledig ingevuld en ondertekend “Wijzigingsformulier landbouw: aan- en afmelden van percelen” van SKAL in te dienen bij verpachter. In het geval pachter in het daaropvolgende jaar het gepachte wederom in pacht krijgt van de verpachter is dit niet van toepassing.

Pacht btw belast 2023

Over de clusters/percelen die worden aangeboden  met het pakket Pacht btw belast is btw verschuldigd en zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Het gepachte wordt uitgegeven met pachtpakket “Pacht btw belast”. Pachter is derhalve 21% btw verschuldigd over de pachtsom.
 • Indien de pachter na het einde van de pacht nog werkzaamheden aan of op het pachtobject dient te verrichten, zoals oogsten of sloten schonen, dient de pachter van de verpachter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verzocht en verkregen. Deze toestemming dient uiterlijk 1 maand van tevoren te worden verzocht. De uitvoering van deze werkzaamheden brengt niet met zich mee dat er sprake is van een voortzetting van de pachtovereenkomst. Het gaat enkel om incidenteel nog te verrichten werkzaamheden;
 • Het is niet toegestaan bollen, lelies, aardbeien, prei of asperges te verbouwen of bomen te planten;
 • Op het pachtobject mogen geen glyfosaat houdende middelen (bijvoorbeeld Roundup) worden gebruikt;
 • Er geldt een mestvrije zone van 3 meter langs sloten. Pachter mag deze zone niet bemesten, ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is in deze zone niet toegestaan;
 • Pachter dient op zijn kosten het schonen en onderhoud van de sloten uit te voeren binnen de door de Waterschappen gestelde termijnen, doch uiterlijk op 1 november. Wanneer dit niet tijdig of niet volledig gebeurt, zijn de hieraan verbonden kosten (waaronder eventueel door het Waterschap opgelegde boetes) voor rekening van pachter;
 • De bij het pachtobject behorende landschapselementen (sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens) worden in stand gehouden, het is niet toegestaan deze te verwijderen of te beschadigen. Pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de landschapselementen;
 • Pachter dient het gepachte te onderhouden, conform de gestelde voorwaarden in de onderhavige pachtovereenkomst en de Algemene Pachtvoorwaarden (versie 5 juli 2022), op te leveren;
 • De “Inschrijfvoorwaarden Openbare verpachting 2023 (versie 5 juli 2022)” van de Provincie Noord-Brabant zijn van toepassing.

Pachter heeft deze bijlage bij ondertekening ontvangen en verklaart zich met de inhoud akkoord door ondertekening van deze overeenkomst.

In het geval pachter een SKAL bedrijf heeft of een SKAL bedrijf in oprichting  dan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

 • Pachter is verplicht het gepachte bij SKAL aan te melden;
 • Pachter is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden en de voorschriften uit de geldende wetgeving en hetgeen bepaald is in de reglementen van SKAL. De meest actuele situatie is te vinden op de website www.skal.nl;
 • Pachter is ermee bekend dat door SKAL per perceel verschillende statussen worden gehanteerd (1e jaar in omschakeling, 2e jaar in omschakeling of volledig biologisch). Pachter verklaart kennis te hebben genomen van de SKAL status van het gepachte en is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden behorende bij deze status;
 • Pachter verleent zijn volledige medewerking bij alle soorten inspecties door Skal Bio Controle;
 • Het gepachte dient aan het einde van de pacht tijdig te worden afgemeld bij SKAL. Pachter is daarom verplicht uiterlijk 1 december van het laatste jaar waarover de pachtovereenkomst wordt gesloten en volgens de instructies van de Provincie Noord-Brabant een volledig ingevuld en ondertekend “Wijzigingsformulier landbouw: aan- en afmelden van percelen” van SKAL in te dienen bij verpachter. In het geval pachter in het daaropvolgende jaar het gepachte wederom in pacht krijgt van de verpachter is dit niet van toepassing.

Natuurpacht 2023

Aan Natuurpacht 2023 zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Indien de pachter na het einde van de pacht nog werkzaamheden aan of op het pachtobject dient te verrichten, zoals oogsten of sloten schonen, dient de pachter van de verpachter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verzocht en verkregen. Deze toestemming dient uiterlijk 1 maand van tevoren te worden verzocht. De uitvoering van deze werkzaamheden brengt niet met zich mee dat er sprake is van een voortzetting van de pachtovereenkomst. Het gaat enkel om incidenteel nog te verrichten werkzaamheden;
 • Indien reeds inrichting tot natuur heeft plaatsgevonden is dit natuurdoeltype en eventueel specifiek natuurbeheer leidend en dient pachter deze inrichting in stand te houden. Indien het pachtobject nog niet definitief is ingericht is enkelgrasland, (gras)klaver, luzerne en/of het enten van bloemen en kruiden toegestaan;
 • Pachter mag het pachtobject niet bemesten, zowel kunstmest als dierlijke mest is niet toegestaan;
 • Op het pachtobject mogen geen bestrijdingsmiddelen en geen glyfosaat houdende middelen (bijvoorbeeld Roundup) worden gebruikt. Pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden (akkerdistel, Jacobkruiskruid enz.) is alleen mogelijk in overleg;
 • Het grasland dient minimaal 1 maal per jaar (maar mag vaker) te worden gemaaid en het maaisel dient te worden afgevoerd;
 • De eerste maaibeurt dient na 1 juli plaats te vinden, eerder maaien is niet toegestaan;
 • Elke machinale bewerking, waaronder begrepen maaien, slepen, rollen, doorzaaien en wiedeggen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de Provincie worden uitgevoerd vóór 1 juli.

(Weide)vogelnesten mogen niet worden beschadigd/vernield

 • Uitsluitend in de periode 1 april tot 1 oktober is beweiding toegestaan, met maximaal 2 GVE (grootvee eenheid) per hectare;
 • Pachter dient op zijn kosten het schonen en onderhoud van de sloten uit te voeren binnen de door de Waterschappen gestelde termijnen, doch uiterlijk op 1 november. Wanneer dit niet tijdig of niet volledig gebeurt, zijn de hieraan verbonden kosten (waaronder eventueel door het Waterschap opgelegde boetes) voor rekening van pachter;
 • De bij het pachtobject behorende landschapselementen (sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens) worden in stand gehouden, het is niet toegestaan deze te verwijderen of te beschadigen. Pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de landschapselementen;
 • Pachter dient het gepachte te onderhouden, conform de gestelde voorwaarden in de onderhavige pachtovereenkomst en de Algemene Pachtvoorwaarden (versie 5 juli 2022), op te leveren;
 • De “Inschrijfvoorwaarden Openbare verpachting 2023 (versie 5 juli 2022)” van de Provincie Noord-Brabant zijn van toepassing.

Pachter heeft deze bijlage bij ondertekening ontvangen en verklaart zich met de inhoud akkoord door ondertekening van deze overeenkomst.

In het geval pachter een SKAL-bedrijf of SKAL-bedrijf in oprichting heeft zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

 • Pachter is verplicht het gepachte bij SKAL aan te melden;
 • Pachter is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden en de voorschriften uit de geldende wetgeving en hetgeen bepaald is in de reglementen van SKAL. De meest actuele situatie is te vinden op de website www.skal.nl;
 • Pachter is ermee bekend dat door SKAL per perceel verschillende statussen worden gehanteerd (1e jaar in omschakeling, 2e jaar in omschakeling of volledig biologisch). Pachter verklaart kennis te hebben genomen van de SKAL status van het gepachte en is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden behorende bij deze status;
 • Pachter verleent zijn volledige medewerking bij alle soorten inspecties door Skal Bio Controle;
 • Het gepachte dient aan het einde van de pacht tijdig te worden afgemeld bij SKAL. Pachter is daarom verplicht uiterlijk 1 december van het laatste jaar waarover de pachtovereenkomst wordt gesloten en volgens de instructies van de Provincie Noord-Brabant een volledig ingevuld en ondertekend “Wijzigingsformulier landbouw: aan- en afmelden van percelen” van SKAL in te dienen bij verpachter. In het geval pachter in het daaropvolgende jaar het gepachte wederom in pacht krijgt van de verpachter is dit niet van toepassing.

Natuurpacht Plus 2023

Aan Natuurpacht Plus 2023 zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Indien de pachter na het einde van de pacht nog werkzaamheden aan of op het pachtobject dient te verrichten, zoals oogsten of sloten schonen, dient de pachter van de verpachter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verzocht en verkregen. Deze toestemming dient uiterlijk 1 maand van tevoren te worden verzocht. De uitvoering van deze werkzaamheden brengt niet met zich mee dat er sprake is van een voortzetting van de pachtovereenkomst. Het gaat enkel om incidenteel nog te verrichten werkzaamheden;
 • Op het pachtobject is enkel grasland, (gras)klaver, luzerne en/of het enten van bloemen en kruiden toegestaan. Overig gebruik en gebruik als bouwland is niet toegestaan;
 • Opnieuw inzaaien van het pachtobject bij voorkeur met rietzwenkgras. Indien het pachtobject bouwland betreft, dient pachter dit om te vormen naar grasland. Indien het pachtobject nog geen grasland betreft, dient pachter het pachtobject in te zaaien met een blijvend grasland mengsel in combinatie met een klavermengsel
 • Pachter mag het pachtobject niet bemesten, zowel kunstmest als dierlijke mest is niet toegestaan;
 • Op het pachtobject mogen geen bestrijdingsmiddelen en geen glyfosaat houdende middelen (bijvoorbeeld Roundup) worden gebruikt. Pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden (akkerdistel, Jacobkruiskruid enz.) is alleen mogelijk in overleg;
 • Het grasland dient minimaal 1 maal per jaar (maar mag vaker) te worden gemaaid en het maaisel dient te worden afgevoerd;
 • De eerste maaibeurt dient na 15 juni plaats te vinden, eerder maaien is niet toegestaan;
 • Elke machinale bewerking, waaronder begrepen maaien, slepen, rollen, doorzaaien en wiedeggen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de Provincie worden uitgevoerd vóór 15 juni.

(Weide)vogelnesten mogen niet worden beschadigd/vernield

 • Uitsluitend in de periode 1 april tot 1 oktober is beweiding toegestaan, met maximaal 2 GVE (grootvee eenheid) per hectare;
 • Pachter dient op zijn kosten het schonen en onderhoud van de sloten uit te voeren binnen de door de Waterschappen gestelde termijnen, doch uiterlijk op 1 november. Wanneer dit niet tijdig of niet volledig gebeurt, zijn de hieraan verbonden kosten (waaronder eventueel door het Waterschap opgelegde boetes) voor rekening van pachter;
 • De bij het pachtobject behorende landschapselementen (sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens) worden in stand gehouden, het is niet toegestaan deze te verwijderen of te beschadigen. Pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de landschapselementen;
 • Pachter dient het gepachte te onderhouden, conform de gestelde voorwaarden in de onderhavige pachtovereenkomst en de Algemene Pachtvoorwaarden (versie 5 juli 2022), op te leveren;
 • De “Inschrijfvoorwaarden Openbare verpachting 2023 (versie 5 juli 2022)” van de Provincie Noord-Brabant zijn van toepassing.

Pachter heeft deze bijlage bij ondertekening ontvangen en verklaart zich met de inhoud akkoord door ondertekening van deze overeenkomst.

In het geval pachter een SKAL-bedrijf of SKAL-bedrijf in oprichting heeft zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

 • Pachter is verplicht het gepachte bij SKAL aan te melden;
 • Pachter is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden en de voorschriften uit de geldende wetgeving en hetgeen bepaald is in de reglementen van SKAL. De meest actuele situatie is te vinden op de website www.skal.nl;
 • Pachter is ermee bekend dat door SKAL per perceel verschillende statussen worden gehanteerd (1e jaar in omschakeling, 2e jaar in omschakeling of volledig biologisch). Pachter verklaart kennis te hebben genomen van de SKAL status van het gepachte en is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden behorende bij deze status;
 • Pachter verleent zijn volledige medewerking bij alle soorten inspecties door Skal Bio Controle;
 • Het gepachte dient aan het einde van de pacht tijdig te worden afgemeld bij SKAL. Pachter is daarom verplicht uiterlijk 1 december van het laatste jaar waarover de pachtovereenkomst wordt gesloten en volgens de instructies van de Provincie Noord-Brabant een volledig ingevuld en ondertekend “Wijzigingsformulier landbouw: aan- en afmelden van percelen” van SKAL in te dienen bij verpachter. In het geval pachter in het daaropvolgende jaar het gepachte wederom in pacht krijgt van de verpachter is dit niet van toepassing.