Uitleg over pachtpakketten

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt drie pachtpakketten aan: geliberaliseerde pacht, natuurpacht en natuurpacht plus. Alle pachtpakketten hebben eigen, bijzondere voorwaarden. Deze worden vastgelegd in de pachtovereenkomsten.

LET OP: de onderstaande pachtvoorwaarden gelden voor 2019.  

Geliberaliseerde Pacht

Aan geliberaliseerde pacht zijn in 2019 de volgende voorwaarden verbonden:

 • Indien de pachter na het einde van de pacht nog werkzaamheden aan of op het pachtobject dient te verrichten, zoals oogsten of sloten schonen, dient de pachter van de verpachter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verzocht en verkregen. Deze toestemming dient uiterlijk 1 maand van tevoren te worden verzocht. De uitvoering van deze werkzaamheden brengt niet met zich mee dat er sprake is van een voortzetting van de pachtovereenkomst. Het gaat enkel om incidenteel nog te verrichten werkzaamheden;
 • Het is niet toegestaan bollen, lelies, aardbeien, prei of asperges te verbouwen of bomen te planten;
 • Op het pachtobject mogen geen glyfosaat houdende middelen (bijvoorbeeld Roundup) worden gebruikt;
 • De bij het pachtobject behorende of omliggende landschapselementen (sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens) worden in stand gehouden, het is niet toegestaan deze te verwijderen of te beschadigen. Pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de landschapselementen;
 • Indien het gepachte reeds een SKAL status heeft en wanneer gegunde een SKAL bedrijf is of een SKAL bedrijf in oprichting, moet aan SKAL voorwaarden voldaan worden;
 • Pachter dient het gepachte te onderhouden, conform de gestelde voorwaarden in de onderhavige pachtovereenkomst en de Algemene Pachtvoorwaarden (versie 8 mei 2018 versie 2), op te leveren.

Natuurpacht

Aan natuurpacht zijn in 2019 de volgende voorwaarden verbonden:

 • Indien de pachter na het einde van de pacht nog werkzaamheden aan of op het pachtobject dient te verrichten, zoals oogsten of sloten schonen, dient de pachter van de verpachter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verzocht en verkregen. Deze toestemming dient uiterlijk 1 maand van tevoren te worden verzocht. De uitvoering van deze werkzaamheden brengt niet met zich mee dat er sprake is van een voortzetting van de pachtovereenkomst. Het gaat enkel om incidenteel nog te verrichten werkzaamheden;
 • Indien reeds inrichting tot natuur heeft plaatsgevonden is dit natuurdoeltype en eventueel specifiek natuurbeheer leidend en dient pachter deze inrichting in stand te houden. Indien het pachtobject nog niet definitief is ingericht is enkel grasland toegestaan;
 • Pachter mag het pachtobject niet bemesten, zowel kunstmest als dierlijke mest is niet toegestaan;
 • Op het pachtobject mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden (akkerdistel, Jacobkruiskruid enz.) is alleen mogelijk in overleg;
 • Op het pachtobject mogen geen glyfosaat houdende middelen (bijvoorbeeld Roundup) worden gebruikt;
 • Het grasland dient minimaal 1 maal per jaar te worden gemaaid en het maaisel dient te worden afgevoerd;
 • De eerste maaibeurt dient na 1 juli plaats te vinden, eerder maaien is niet toegestaan;
 • In de periode 1 april tot 1 oktober is beweiding toegestaan met maximaal 2 GVE (grootvee eenheid) per hectare;
 • Pachter dient op zijn kosten het sloten en onderhoud van de sloten uit te voeren binnen de door de Waterschappen gestelde termijnen. Wanneer dit niet tijdig of niet volledig gebeurt, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van pachter;
 • De bij het pachtobject behorende of omliggende landschapselementen (sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens) worden in stand gehouden, het is niet toegestaan deze te verwijderen of te beschadigen. Pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de landschapselementen;
 • Indien het gepachte reeds een SKAL status heeft en wanneer gegunde een SKAL bedrijf is of een SKAL bedrijf in oprichting, moet aan SKAL voorwaarden voldaan worden;
 • Pachter dient het gepachte te onderhouden, conform de gestelde voorwaarden in de onderhavige pachtovereenkomst en de Algemene Pachtvoorwaarden (versie 8 mei 2018 versie 2), op te leveren.

Natuurpacht Plus

Aan natuurpacht plus zijn in 2019 de volgende voorwaarden verbonden:

 • Indien de pachter na het einde van de pacht nog werkzaamheden aan of op het pachtobject dient te verrichten, zoals oogsten of sloten schonen, dient de pachter van de verpachter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verzocht en verkregen. Deze toestemming dient uiterlijk 1 maand van tevoren te worden verzocht. De uitvoering van deze werkzaamheden brengt niet met zich mee dat er sprake is van een voortzetting van de pachtovereenkomst. Het gaat enkel om incidenteel nog te verrichten werkzaamheden;
 • Het pachtobject dient enkel als grasland te worden gebruikt. Overig gebruik en gebruik als bouwland is niet toegestaan;
 • Opnieuw inzaaien van het pachtobject bij voorkeur met rietzwenkgras. Indien het pachtobject bouwland betreft, dient pachter dit om te vormen naar grasland. Indien het pachtobject nog geen grasland betreft, dient pachter het pachtobject in te zaaien met een blijvend grasland mengsel in combinatie met een klavermengsel;
 • Het grasland dient minimaal 1 maal per jaar (maar mag vaker) te worden gemaaid en het maaisel dient te worden afgevoerd;
 • De eerste maaibeurt dient na 15 juni plaats te vinden, eerder maaien is niet toegestaan;
 • In de periode 1 april tot 1 oktober is beweiding toegestaan met maximaal 2 GVE (grootvee eenheid) per hectare;
 • Pachter mag het pachtobject niet bemesten, zowel kunstmest als dierlijke mest is niet toegestaan;
 • Op het pachtobject mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Pleksgewijze bestrijding van probleemonkruiden (akkerdistel, Jacobskruiskruid enz). is alleen mogelijk in overleg;
 • Op het pachtobject mogen geen glyfosaat houdende middelen (bijvoorbeeld Roundup) worden gebruikt;
 • Pachter dient op zijn kosten het sloten en onderhoud van de sloten uit te voeren binnen de door de Waterschappen gestelde termijnen;
 • De bij het pachtobject behorende of omliggende landschapselementen (sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens) worden in stand gehouden, het is niet toegestaan deze te verwijderen of te beschadigen. Pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de landschapselementen;
 • Pachter dient het gepachte te onderhouden, conform de gestelde voorwaarden in de onderhavige pachtovereenkomst en de Algemene Pachtvoorwaarden (versie 8 mei 2018 versie 2), op te leveren.