Percelen buiten Natuurnetwerk Brabant

De percelen buiten het Natuurnetwerk Brabant worden met 2 basiseisen, die voor alle percelen gelden, verpacht.

Basiseis 1: uitsluiten van teelten

Intensieve teelten met een relatief hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgesloten. Dat geldt ook voor teelten met een negatief effect op bodemstructuur (organische stof, weinig beworteling, zware machines). De bodemkwaliteit en waterkwaliteit is erbij gebaat dat deze teelten worden uitgesloten. Bij de pachtuitgifte is er voor gekozen om de teelt van bollen, lelies, aardbei, prei en asperges uit te sluiten.

Basiseis 2: Landschapselementen

Landschapselementen zijn sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens. Zij dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied. Landschapselementen mogen niet verwijderd of beschadigd worden. Sterker nog: onderhoud is onderdeel van de pachtverplichting.