Percelen binnen Natuurnetwerk Brabant

Alle vrij uitgeefbare gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant worden uitgegeven in zogenaamde Natuurpacht.

Overgangsfase

Omdat een aantal percelen voor het eerst in natuurpacht wordt uitgegeven (voorheen nog reguliere landbouw) is voor deze categorie een ‘overgangsregime’ gemaakt. De pachtvoorwaarden voor deze percelen zijn net iets anders dan voor de percelen die al jaren in natuurpacht zijn.
We hebben daarom twee categorieën: ‘natuurpacht PLUS’ en ‘eerder uitgegeven natuurpacht’. Zie hier de toelichting op de verschillende pachtpakketten.

Anticiperen op natuurfunctie

Zowel de ‘eerder uitgegeven natuurpacht’ als ‘natuurpacht plus’ anticiperen op de beoogde natuurfunctie. Het belangrijkste is dat er op een efficiënte en effectieve manier fosfaat wordt teruggewonnen uit de bodem. Dat draagt bij aan de beoogde omgevingskwaliteit: grond- en oppervlaktewater dat arm is aan voedingsstoffen.

Gelet op de doelstellingen van het Natuurnetwerk Brabant, ligt het voor de hand om voor de gronden binnen het begrensde natuurnetwerk uit te gaan van grasland als landgebruik. Dat is dus een pachtvoorwaarde.