Voorwaarden & Voordelen

Eisen

Ondernemers met plannen voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB) moeten aan minimaal de volgende eisen voldoen:

 1. het project is gericht op de verbetering van de bodem door in ieder geval geen gebruik te maken van kunstmest of drijfmest, chemische bestrijdingsmiddelen en kerende grondbewerking;
 2. het gebruik en de inrichting is passend bij de hydrologische doelen van het gebied;
 3. het project draagt ten opzichte van het bestaand gebruik substantieel en aanwijsbaar bij aan het verbeteren van de ecologische situatie ter plekke;
 4. de benutting van de ecologische potentie van de gronden wordt onderbouwd op de volgende aspecten:
  * de mate waarin het natuurlijk systeem wordt hersteld op het gebied van water, natuur en landschap;
  * de wijze waarop de bodemecologie wordt gestimuleerd;
  * de wijze waarop het leefgebied van aanwezige, of potentieel aanwezige, plant- en diersoorten wordt gerealiseerd en verbeterd, waarbij specifiek aandacht is voor soorten opgenomen op de Rode lijst;
  * de landschappelijke diversiteit en robuuste groenblauwe landschapselementen;
 5. het ONNB kan aantoonbaar financieel duurzaam in stand worden gehouden;

Financiële bijdrage

Met de uitvoering van de plannen voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant krijgen gronden vaak een andere bestemming. Die verandering van bestemming wordt juridisch vastgelegd in het bestemmingsplan én in een notariële Kwalitatieve Verplichting.
De verandering van bestemming zorgt voor een vermindering van de financiële waarde van de grond. Er wordt een bijdrage van 50% van de taxatiewaarde gegeven voor de daling in waarde van de grond. Initiatiefnemers kunnen daarvoor een beroep doen op Groen Ontwikkelingsfonds Brabant.
Daarnaast wordt een deel van de natuurlijke inrichtingskosten vergoed.

Fiscale behandeling 

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft, naar aanleiding van vragen van (potentiële) initiatiefnemers, overleg gevoerd met de Belastingdienst over de fiscale behandeling van de vergoeding die wordt uitgekeerd. De fiscale gevolgen staan beschreven in de flyer ‘Fiscale behandeling vergoeding Ondernemend Natuurnetwerk Brabant’.

Uiteraard is en blijft de fiscale behandeling afhankelijk van uw individuele situatie.
Wij raden dus aan om uw eigen situatie te bespreken met de inspecteur van de Belastingdienst.

Samen met andere regelingen

Ondernemend Natuurnetwerk Brabant leent zich, afhankelijk van uw (bedrijfs)situatie, soms ook voor combinaties met andere regelingen, certificering of gebruiken. Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant kijkt graag met u mee of uw combinatie mogelijk én kansrijk is.