Tips voor kansrijk plan

 1. Neem contact op met een van de adviseurs van de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant.
  Zij kunnen u helpen bij de verdere uitwerking van uw plan én bij het doen van een aanvraag bij Groen Ontwikkelfonds Brabant.
  De Werkeenheid is bereikbaar via mail werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl of telefonisch via 06-18303065.
 2. Beschrijf in uw plan hoe de natuurwaarden en de biodiversiteit van het gebied worden beschermd én versterkt.
  U kunt daarbij denken aan

  • droge en natte landschapselementen;
  • een robuuste inrichting;
  • een groen-blauwe dooradering van het plangebied, die bovendien aansluit op het omliggende gebied;
  • de huidige en toekomstige hydrologische situatie;
  • de mate waarin het natuurlijk systeem (hydrologie, natuur en landschap) wordt hersteld;
  • hoe de bodemecologie wordt gestimuleerd.
 3. Maak in uw plan duidelijk hoe u het gebied wilt gaan beheren:
  • hoe vaak, wanneer en door welke dieren uw grond worden begraasd én wat dat kan betekenen voor de toekomstige natuurwaarden;
  • welke (ruige) mest u gebruikt, waar deze vandaan komt én hoe dat invloed kan zijn op de toekomstige natuurwaarde.
 4. Onderbouw uw verdienmodel en laat zien hoe u de natuurwaareden duurzaam in stand denkt te houden:
  • weet dat u na realisatie geen natuurbeheersubsidie ontvangt;
  • stuur een financiële onderbouwing mee, die in ieder geval bestaat uit de meest recente en goedgekeurde jaarrekening en financiële prognoses;
  • voeg een risicoanalyse toe.
 5. Bespreek uw plan vooraf met andere belanghebbenden.
  • Heeft u uw idee besproken met uw buren of andere belanghebbenden in de omgeving? Doe het, voordat u uw plan indient. Het kan veel onnodige discussie voorkomen;
  • Is uw plan het resultaat van een gebiedsaanpak of samenwerking met de omliggende eigenaren? Vermeld het!