Grond voor voedselbossen

Deze pagina is op woensdag 8 juli 2020 aangepast aan de actualiteit van dat moment.

Groen Ontwikkelfonds Brabant is in 2019 een pilot gestart, waarbij 22,5 hectare grond op 5 verschillende locaties (Baarle-Nassau, Hooge en Lage Mierde, Putte en 2x Den Bosch)  beschikbaar is gesteld voor de inrichting, het beheer en de exploitatie van een voedselbos. Alle gronden zijn via een openbare procedure te koop of te pacht aangeboden en liggen binnen of grenzen aan het Natuurnetwerk Brabant.

Gunning

Op 8 juli 2020 zijn de beschikbare percelen gegund. Op 1 cluster (Treurenburg in ‘s-Hertogennosch) is niet ingeschreven.
Het resultaat van de openbare verkoop:

  • locatie Baarle-Nassau: gegund aan de heer Geijer
  • locatie Engelermer in ‘s-Hertogenbosch: nog in behandeling;
  • locatie Putte: gegund aan de heer Vos;
  • Hooge en Lage Mierde: gegund aan de stichting Dorpsraad Lage Mierde.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen zijn punten toegekend aan de volgende onderwerpen:

  • De bijdrage van het voedselbos aan biodiversiteit
  • De voedselboskundige kwaliteit
  • De kennis, ervaring en motivatie van de ondernemer(s)
  • De ideeën voor het duurzaam voortbestaan van het voedselbos

Mocht u vragen hebben over de pilot dan wel de gunning of wilt u feedback geven op de gang gang van zaken, stuur dan een mail naar grondverkoop@groenontwikkelfondsbrabant.nl

EERDERE INFORMATIE OVER DE PILOT

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft eerder drie percelen uit de inschrijving moeten terugtrekken: twee (Den Bosch) omdat de gemeente op de aangewezen hectares een oud verdedigingswerk wil blootleggen en een (Lage Mierde) omdat ter plekke de knolcyperus is aangetroffen. De aanwezigheid van deze lastig te bestrijden onkruidsoort staat een rendabele exploitatie van een voedselbos in de weg.
Vervolgens zijn drie nieuwe percelen toegevoegd: twee in Den Bosch en een in Putte.

Deze wijzigingen hadden tot gevolg dat de termijn voor het indienen van vragen is verlengd. Immers, er moesten  ook vragen over de nieuwe percelen gesteld kunnen worden.
Alle gestelde vragen zijn beantwoord in de vernieuwde Nota van Inlichtingen.

Ook de Inschrijfleidraad, met alle informatie over de pilot, is aangepast.
Bij de Inschrijfleidraad horen vijf bijlages:

bijlage a. de perceellijst

bijlage b. concept-verkoopovereenkomst

bijlage c. verklaring combinatie

bijlage d. begrippenlijst

bijlage e. erfpachtovereenkomst

Bekijk ook de kaart met de ligging van de percelen.

Presentaties informatiebijeenkomst

Op woensdag 22 januari 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze door Groen Ontwikkelfonds Brabant en Food Up Brabant georganiseerde bijeenkomst zijn presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:

Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant, heeft een toelichting gegeven op het Ondernemend Natuurnetwerk.