Grond voor voedselbossen

Groen Ontwikkelfonds Brabant is een pilot gestart, waarbij op 5 locaties (Baarle-Nassau, Hooge en Lage Mierde, Putte en 2x Den Bosch) 22,5 hectare grond beschikbaar wordt gesteld voor de inrichting, het beheer en de exploitatie van een voedselbos. Alle gronden liggen binnen of grenzen aan het Natuurnetwerk Brabant.

Voedselbossen kunnen op een steeds grotere aandacht rekenen van particuliere initiatiefnemers of grote voedselproducenten – en alles daartussen. De beschikbaarheid van grond is om diverse redenen voor veel initiatiefnemers een beperkende factor.
Om de ontwikkeling van voedselbossen te stimuleren zet Groen Ontwikkelfonds Brabant 22,5 hectare grond in, die via een openbare procedure te koop of te pacht zijn aangeboden.

De inschrijftermijn is verlopen. De gunning van de percelen vindt plaats op 8 juli. De inschrijvers ontvangen persoonlijk bericht.

 

EERDERE INFORMATIE OVER DE PILOT

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft eerder drie percelen uit de inschrijving moeten terugtrekken: twee (Den Bosch) omdat de gemeente op de aangewezen hectares een oud verdedigingswerk wil blootleggen en een (Lage Mierde) omdat ter plekke de knolcyperus is aangetroffen. De aanwezigheid van deze lastig te bestrijden onkruidsoort staat een rendabele exploitatie van een voedselbos in de weg.
Vervolgens zijn drie nieuwe percelen toegevoegd: twee in Den Bosch en een in Putte.

Deze wijzigingen hadden tot gevolg dat de termijn voor het indienen van vragen is verlengd. Immers, er moesten  ook vragen over de nieuwe percelen gesteld kunnen worden.
Alle gestelde vragen zijn beantwoord in de vernieuwde Nota van Inlichtingen.

Ook de Inschrijfleidraad, met alle informatie over de pilot, is aangepast.
Bij de Inschrijfleidraad horen vijf bijlages:

bijlage a. de perceellijst

bijlage b. concept-verkoopovereenkomst

bijlage c. verklaring combinatie

bijlage d. begrippenlijst

bijlage e. erfpachtovereenkomst

Bekijk ook de kaart met de ligging van de percelen.

Presentaties informatiebijeenkomst

Op woensdag 22 januari 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze door Groen Ontwikkelfonds Brabant en Food Up Brabant georganiseerde bijeenkomst zijn presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:

Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant, heeft een toelichting gegeven op het Ondernemend Natuurnetwerk.