Aanbod gronden

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is door de provincie opgericht met als doel het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) voor 2027. Dit doet wij niet zelf, maar wij ondersteunen initiatiefnemers bij de realisatie van (onderdelen van) het NNB. Hiertoe hebben wij geld (in de vorm van subsidies en leningen) én grond tot onze beschikking.

De grond is in eigendom van de provincie. Over deze grond heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant het zogenaamd ‘economisch trekkingsrecht’, het recht om de gronden te verkopen. Ook het tijdelijk beheer van de gronden valt onder de verantwoordelijkheid van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Wij plaatsen binnenkort een lijst met alle gronden waarover het Groen Ontwikkelfonds Brabant kan beschikken op deze website.

Regelmatig bereiken ons verzoeken om grond aan te verkopen, te ruilen dan wel aan te kopen.

Welke inhoudelijke afwegingen maken wij als wij een dergelijk verzoek ontvangen?

Wij zetten onze grondportefeuille in om onze natuurdoelstelling te realiseren. Dat is dus ook hét afwegingscriterium bij aan- en verkoop en ruilen van grond. Wij toetsen een verzoek tot aan- of verkoop en ruiling altijd aan de bijdrage die honorering ervan kan leveren aan het realiseren van het NNB. Hoe groter die bijdrage, hoe beter.
Die bijdrage staat vaak niet op zichzelf, maar is afhankelijk van onder meer de resterende NNB-opgave in de omgeving van het perceel/percelen én de bereidheid van andere partijen (denk aan grondeigenaren) in het gebied om ook een bijdrage te leveren.

Er zijn echter ook heel gebiedsspecifieke factoren die een rol kunnen spelen bij onze afweging. Zo kan er In sommige gebieden een reden zijn om gedurende een bepaalde periode geen grond te verkopen. Bijvoorbeeld omdat gebiedspartijen met elkaar in gesprek zijn om tot een breed gedragen visie te komen. In zo’n situatie is het soms beter om geen grond te verkopen. Zo kunnen er ook redenen zijn om juist wél te kopen of te verkopen.

De beslissing om grond te kopen, ruilen en verkopen is van meerdere factoren afhankelijk en in de tijd soms aan verandering onderhevig.

Hoe werkt het?

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verkoopt grond in principe altijd openbaar. Meer weten over het principe van gelijkberechtiging? Klik hier.

Verzoeken om te verkopen leiden dus niet tot een rechtstreekse, onderhandse verkoop. Wel kan een verzoek tot aankoop aanleiding geven om de openbare verkoop/ruiling te starten.

Wilt u een verzoek indienen om percelen aan te kopen, te verkopen of mee te doen in een ruiling, vul dan dit formulier in.

U krijgt van ons binnen 3 weken een reactie.

Algemene vragen kunt u stellen via het contactformulier.