Voorgenomen ruiling grond Sterksel

Provincie Noord-Brabant wil een perceel aan Chijnsgoed in Sterksel verkopen aan een agrarische ondernemers.
Het perceel, die bij het Kadaster staat ingeschreven als gemeente Heeze, sectie H, nr. 390, is 10.43 hectare groot en wordt verkocht voor de getaxeerde waarde.

Voor deze verkoop is geen openbare selectieprocedure nodig, omdat naar de mening van het college van Gedeputeerde Staten slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de grond.
De criteria die de provincie daarbij hanteert zijn:

1. Opgave Provincie

In de Interim Omgevingsverordening is op perceelsniveau vastgelegd waar Provincie Noord-Brabant het Natuur Netwerk Brabant (NNB) wil realiseren. De provincie heeft daarvoor middelen en gronden ter beschikking gesteld aan Groen Ontwikkelfonds Brabant. Samen met ondernemers, particulieren, gemeenten, waterschappen en organisaties zoekt Groen Ontwikkelfonds Brabant naar mogelijkheden om het NNB te realiseren. In dit geval ruilen verschillende partijen grond, waardoor nieuwe natuur ontwikkeld kan worden in het NNB.

2. Doel van de verkoop

Gelijktijdig met de voorgenomen grondverkoop koopt de provincie ook landbouwgronden van de betrokken agrarische ondernemer aan. De gronden liggen gelegen aan Molhout in Sterksel en binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De aan e kopen percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Heeze, sectieH, nrs.460, 487 en 497, samen groot 9.96 ha. Dankzij de voorgenomen ruiling kan op de door de provincie te verwerven percelen nieuwe natuur in het NNB ontwikkeld worden. Bovendien kunnen daar doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gerealiseerd, zoals de Natte Natuurparel Sterkselse Aa. De betrokken partijen zijn voor de in dit kader te sluiten overeenkomst op elkaar aangewezen. Gezien de ligging, kwaliteit en omvang van de genoemde gronden is de betreffende agrariër de enige serieuze gegadigde voor verkoop cq ruiling om de beoogde beleidsdoelstellingen te realiseren. De ruiling geschiedt marktconform.


De toedeling van de percelen ná de ruiling. 

Bezwaar

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. De provincie zal overgaan tot afronding van de verkoop en levering van de gronden aan betrokkene, tenzij binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking, door een belanghebbende die als gegadigde kan worden aangemerkt voor de overdracht van de grond op basis van bovengenoemde criteria, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ‘s- Hertogenbosch. Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder.

Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De provincie / Groen Ontwikkelfonds Brabant en betrokkene zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Dit voornemen is ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl