Verkoop perceel Cromvoirt

Provincie Noord-Brabant verkoopt een perceel aan de Ruidigerdreef in Cromvoirt (gemeente Vught) aan de Vereniging Natuurmonumenten. Het perceel Vught M 439 wordt verkocht voor de getaxeerde waarde.

Voor deze verkoop is geen openbare selectieprocedure nodig, omdat naar de mening van het college van Gedeputeerde Staten slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de grond.
De criteria die de provincie daarbij in aanmerking neemt zijn de volgende:

  1. Opgave Provincie

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek is op 23 mei 2013 door de staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken aangewezen als Natura 2000-gebied. Vervolgens heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een beheerplan vastgesteld voor dit gebied dat invulling geeft aan de verplichting in artikel 2.3 van de Wet Natuurbescherming om uiterlijk drie jaar na de aanwijsdatum de instandhoudingsdoelstellingen uit te werken in omvang, ruimte en tijd. Er gelden onder andere instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypes blauwgrasland, glanshaverhooiland en vossenstaarthooiland. De ontwikkeling en instandhouding van deze habitattypes is beoogd door gericht beheer, dat bestaat uit (meermaals) maaien en afvoeren van het maaisel. Het perceel Vught M439 is van belang voor de instandhoudingsdoelstellingen, omdat daarmee het maaien en afvoeren van maaisel beter en efficiënter georganiseerd kan worden. Daarom is besloten om dit perceel te verkopen ten behoeve van de beheerdoelstellingen van het Natura2000 gebied.

Meer informatie:

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-beheerplannen/132-vlijmens-ven-moerputten-bossche-broek

  1. Doel van de verkoop

Het doel van de verkoop is om het beheer van het Natura 2000 gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bosschebroek te verbeteren. Het perceel betreft een voormalige agrarische locatie met een kuilplaat/sleufsilo. Het perceel ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant, maar deels wel binnen de begrenzing van het Natura2000 gebied.

In de nazomer worden de graslanden in het natuurgebied gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Om dit maaisel tijdelijk te verzamelen en tijdelijk op te slaan is een opslaglocatie nodig. Door het tijdelijk opslaan van het maaisel dicht bij het natuurgebied, kan er snel gewerkt worden waardoor de verstoring in het gebied zo kort mogelijk duurt. Bovendien kan het maaisel daar inklinken, waardoor het vervoer naar de uiteindelijke verwerkingslocatie minder brandstof kost.

De kuilplaat is een belangrijke schakel in het goed en efficiënt beheren van het Natura 2000 gebied. Door het perceel in te zetten als opslaglocatie voor maaisel van de habitattypes wordt de grootste impact bereikt voor natuurkwaliteit, biodiversiteitsherstel en het behalen van de Natura 2000 doelen. Deze impact wordt groter ingeschat dan wanneer het perceel als natuur of als ruilgrond wordt ingezet.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben bijna 100% van de habitattypes in eigendom en zijn verantwoordelijk voor het beheer. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben onderling afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik van perceel Vught M439 voor het beheer van het Natura2000-gebied. Natuurmonumenten is bereid het perceel te kopen voor de getaxeerde waarde.

Op de bovenstaande kaart is het perceel Vught M 439 in rood weergegeven. Tevens zijn de omliggende eigendommen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten weergegeven.

Eén serieuze gegadigde

Op basis van bovenstaande objectieve, toetsbare en redelijke selectiecriteria is Natuurmonumenten aangemerkt als enige serieuze gegadigde voor de aankoop van perceel Vught M 439 om daarmee de beoogde Natura2000-doelstellingen te realiseren.

Deze verkoop is ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.