Voorgenomen verkoop Eendenveld 10 Babyloniënbroek

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (hierna: provincie) en Groen Ontwikkelfonds Brabant (hierna: GOB) hebben het voornemen om de locatie aan de Eendenveld 10 (kadastraal ABG00 A 1235) in Babyloniënbroek te verkopen aan een particulier.

Provincie en GOB zijn van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een openbare selectieprocedure hoeft te worden geboden, omdat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de grond. De criteria die provincie en GOB daarbij in aanmerking nemen zijn de volgende:

  1. Opgave gemeente Altena

Gemeente Altena (hierna: gemeente) is heeft op 18 oktober 2022 het bestemmingsplan vastgesteld voor het Subregionaal Bedrijventerrein Giessen (SRBT). SRBT Giessen is in feite een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Rietdijk. Provincie hecht waarde aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het bedrijventerrein en heeft hierop haar akkoord gegeven.

Gemeente ziet voldoende onderbouwing van de vraag naar kavels voor SRBT Giessen. Het aanbod aan bedrijventerreinen in Altena is ruim onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Driekwart van de ruimtevraag is vanuit bedrijven uit de top- en/of speerpuntsectoren. De vraag is voor 90% afkomstig van bedrijven uit de directe omgeving. Deze interesse wordt geconcretiseerd door de aanmeldingen die bij ons door een 40-tal ondernemers zijn ingediend. Zij hebben te kennen gegeven zich te willen vestigen op het nieuwe bedrijventerrein. Dit ondanks dat er nog geen enkele vorm van promotie is uitgeoefend.

Binnen het plangebied van de Uitbreiding SRBT Giessen zijn enkele particuliere (grond)eigenaren aanwezig. Het woonhuis met adres Parallelweg 100 in Giessen is gelegen op een prominente locatie binnen het plangebied van de Uitbreiding SRBT Giessen, in eigendom van particulier. Verwerving van deze laatste schakel is cruciaal voor de daadwerkelijke start van de Uitbreiding SRBT. In een schaarse markt heeft de gemeente in samenwerking met het ROB Land van Heusden en Altena en lokale makelaars in een periode van twee jaar enkel Eendenveld 10 als passend alternatief voor de particulier gevonden.

  1. Opgave provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant

In de Interim Omgevingsverordening is vastgelegd waar provincie Ecologische verbindingszones (EVZ’s) wil realiseren. Provincie heeft daarvoor middelen en gronden ter beschikking gesteld aan GOB. Samen met partijen zoals ondernemers, particulieren, gemeenten, waterschappen en organisaties zoekt provincie/GOB naar mogelijkheden om EVZ’s te realiseren.

Het tracé van de EVZ Pompveld-Struikwaard loopt over het woonperceel Parallelweg 100 te Giessen. Als gevolg van de verkoop van de locatie aan de Eendenveld 10 door de provincie/GOB kan vervolgens de gemeente het perceel aan de Parallelweg 100 kopen en de EVZ realiseren. Gemeente speelt budget vrij, regelt menskracht en verzorgt de uitvoering in samenwerking met Waterschap Rivierenland voor realisatie van de EVZ.

Ten behoeve van de natuurontwikkeling in de omgeving van Eendenveld 10 wordt de agrarische bestemming van de locatie aan de Eendenveld 10 gewijzigd in een woonbestemming.

  1. Doel van de verkoop

Met de verkoop van deze voormalige agrarische locatie aan Eendenveld 10 worden elders gemeentelijke en provinciale doelen gerealiseerd, namelijk de realisatie van het bedrijventerrein en de realisatie van een ecologische verbindingszone. De betrokken partijen zijn op elkaar aangewezen voor de in dit kader te sluiten overeenkomst, aangezien enkel hiermee de realisatie van de Uitbreiding SRBT en de realisatie van de EVZ mogelijk is.

  1. Eén serieuze gegadigde

De ligging van de betreffende particulier maakt dat deze de enige serieuze gegadigde is voor verkoop om de beoogde beleidsdoelstellingen te realiseren. De verkoop geschiedt marktconform.

  1. Vervaltermijn reactie – kort geding

Eenieder die meent dat hij, met inachtneming van voornoemde criteria, als een serieuze gegadigde ook voor de aankoop van de percelen in aanmerking komt, dient binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een kort geding tegen provincie Noord-Brabant/Groen Ontwikkelfonds Brabant aanhangig te maken bij de Rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ‘s-Hertogenbosch. Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder.

Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De provincie/GOB, gemeente en particulier zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Dit voornemen is ook gepubliceerd op Officiële Bekendmakingen