Voorgenomen verkoop (binnen ruilovereenkomst) Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (hierna: het college) en Groen Ontwikkelfonds Brabant (hierna: GOB) hebben het voornemen heeft om de percelen, kadastraal bekend, gemeente Boxmeer, sectie Z, nummers 3389 en 4373 en gemeente Cuijk, sectie S, nummers 344 en 523 te verkopen aan een agrarisch ondernemer en landelijke investeringsmaatschappij.

Het college en GOB zijn van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een openbare selectieprocedure hoeft te worden geboden, omdat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de grond. De criteria die het college en GOB daarbij in aanmerking nemen zijn de volgende:

  1. Opgave provincie/GOB

Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen hoogwater en overstromingen. Het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ is onderdeel van het Deltaprogramma Maas, waarbinnen provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W gezamenlijk voor de uitdaging staan om de hoogwaterveiligheid langs de Maas te borgen.

Het project verlaagt de waterstand van de Maas bij extreem hoogwater ongeveer 21 centimeter. De maatregelen bestaan uit het maken van twee openingen in de fundamenten van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits Lijntje’. Ter plekke worden de uiterwaarden van de Maas verlaagd (de Weerd). Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af. De wens is de opgave vanuit hoogwaterveiligheid slim te combineren met doelen die er in het gebied zijn voor natuur, cultuurhistorie en recreatie.  Meer informatie over het project is hier te vinden.

Daarnaast is in de Interim Omgevingsverordening op perceelsniveau vastgelegd waar provincie Noord-Brabant het Natuurnetwerk Brabant (hierna: NNB) wil realiseren. Provincie Noord-Brabant heeft daarvoor middelen en gronden ter beschikking gesteld aan Groen Ontwikkelfonds Brabant. Samen met partijen zoals ondernemers, particulieren, gemeenten, waterschappen en organisaties zoekt Groen Ontwikkelfonds Brabant naar mogelijkheden om het NNB te realiseren.

In onderhavig geval ruilen verschillende partijen grond, waardoor realisatie van het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ mede mogelijk wordt gemaakt en nieuwe natuur ontwikkeld kan worden ten behoeve van het NNB.

  1. Doel van de verkoop

Het doel van de grondverkoop is de gelijktijdige aankoop door provincie Noord-Brabant van landbouwgronden van de betreffende agrarisch ondernemer en investeringsmaatschappij, gelegen aan de Veerweg in Oeffelt en aangrenzend aan het Natuurnetwerk Brabant (NNB), kadastraal bekend gemeente Boxmeer, sectie Z, nummers 4370 en 4146, samen groot 6.71.45 ha.

Via deze ruiling kunnen op het door de provincie Noord-Brabant te verwerven perceel 4370 de doelen vanuit het Deltaprogramma Maas worden gerealiseerd, waaronder het verlagen van de uiterwaarden van de Maas (de Weerd), alsmede het ontwikkelen van nieuwe natuur. Het perceel 4146 zal worden ingezet voor Maasheggenherstel, het realiseren van nieuwe NNB, danwel als agrarische ruilgrond ten behoeve van NNB-realisatie binnen het programma Maasheggen UNESCO (www.maasheggenunesco.com). De betrokken partijen zijn op elkaar aangewezen voor de in dit kader te sluiten kavelruilovereenkomst, aangezien hiermee herinrichting en vernatting van de percelen mogelijk wordt gemaakt, en nieuwe gronden verkregen kunnen worden ten behoeve van het NNB.

Eén serieuze gegadigde

Gezien de ligging, kwaliteit en omvang van de genoemde gronden is de betreffende agrarisch ondernemer gezamenlijk met de landelijke investeringsmaatschappij de enige serieuze gegadigde voor verkoop cq ruiling om de beoogde beleidsdoelstellingen te realiseren. De ruiling geschiedt marktconform.

Vervaltermijn reactie – kort geding

Eenieder die meent dat hij, met inachtneming van voornoemde criteria, als een serieuze gegadigde ook voor de aankoop van de percelen in aanmerking komt, dient binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een kort geding tegen provincie Noord-Brabant / Groen Ontwikkelfonds Brabant aanhangig te maken bij de Rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ‘s-Hertogenbosch. Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder.

Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De provincie / Groen Ontwikkelfonds Brabant en de agrarisch ondernemer en landelijke investeringsmaatschappij zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Dit voornemen is ook gepubliceerd op Officiële Bekendmakingen.