Bodempaspoort

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant vindt duurzaamheid belangrijk. Ook in relatie tot pachtgronden. De kwaliteit van de bodem is hierbij uiteraard een bepalende factor.

Verbetering van de kwaliteit van de bodem begint bij het verkrijgen van inzicht. Dit geldt niet alleen voor onze gronden in het Natuurnetwerk Brabant, ook in de land- en tuinbouw is inzicht in de gesteldheid van de bodem van groot belang. De bodem is het natuurlijke kapitaal dat garant staat voor het inkomen van de ondernemer, maar ook voor voedselzekerheid voor de samenleving.

Een levendige en goed functionerende bodem is essentieel om gewassen op maat water en voedingsstoffen te leveren en weerbaarheid te bieden tegen ziekten en plagen.

Het bodempaspoort

ZLTO heeft een instrument ontwikkeld dat de bodemkwaliteit inzichtelijk maakt op basis van bodemkengetallen: het bodempaspoort.

Dit helpt ondernemers als managementsysteem voor bodembeheer of om benchmarks uit te voeren, ten einde concrete maatregelen te kunnen nemen om die bodemkwaliteit te verbeteren.

Op www.zlto.nl/bodempaspoort kunt u meer informatie vinden over het bodempaspoort en de meerwaarde ervan voor u als ondernemer.

Het bodempaspoort is een openbaar toegankelijk, digitaal instrument dat de gegevens over bodemkwaliteit voor iedereen inzichtelijk maakt.

Bodempaspoort en Groen Ontwikkelfonds Brabant

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant wil het gebruik van het bodempaspoort in Brabant stimuleren om het bewustzijn van de gebruikers te vergroten én de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Sinds 2018 krijgen deelnemers aan het bodempaspoort daarom extra duurzaamheidspunten, die ingezet kunnen worden bij de openbare inschrijving voor de pachtgronden.

Inhoudelijke vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen over het bodempaspoort dan kunt u contact opnemen met ZLTO via e-mailadres bodem@zlto.nl. U kunt ook bellen met Michael van der Schoot (telefoon 06-21232599).