Grondpacht

Pachtuitgifte via openbare inschrijving

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft sinds 1 januari 2016 de pachtuitgifte overgenomen van een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. Het gaat om gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant, maar ook om gronden daarbuiten. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. Deze wijze van verpachten zorgt er voor dat voor iedereen duidelijk is welke gronden worden verpacht en onder welke voorwaarden.

De gronden zijn aangekocht om uiteindelijk, vaak via grondruil, een bijdrage te leveren aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. De pacht staat ten dienste van deze doelstelling.

De inschrijvingen van de potentiële pachters worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakte meer kans op gunning van een cluster van percelen. De wijze van gunning stimuleert een duurzamer beheer van de pachtgronden in Brabant.

Gunning pachtgronden 2019

Tot en met vrijdag 21 september kon via www.pachtbank.nl worden ingeschreven op in totaal circa 1000 hectare aan pachtgrond in de provincie Noord-Brabant.
Eind oktober 2018 zijn de pachtgronden voor 2019 gegund. Klik hier voor de pachtlijst 2019

Wijzigingen pachtuitgifte 2019

Een aantal clusters heeft een SKAL-status. Bij deze clusters krijgt een SKAL-bedrijf (of SKAL-bedrijf in oprichting) voorrang bij de gunning.
Een aantal clusters gelegen binnen Natuur Netwerk komt in aanmerking voor een versnelde omschakeling naar SKAL. Deze clusters worden gegund op basis van de duurzaamheidsscore.
Een aantal clusters wordt aangeboden voor een periode van 2 of 3 jaar.
Klik hier voor meer informatie.

Eerdere pachtuitgiftes

Klik hier voor de pachtlijst 2018

Klik hier voor de pachtlijst 2017.